Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bayer

Werner Baumann
 

Werner Baumann
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Johannes Dietsch
 

Johannes Dietsch
Tài chính

Hartmut Klusik
 

Hartmut Klusik*
Nhân sự, Công nghệ và Phát triển Bền vững

Kemal Malik
 

Kemal Malik
Sáng tạo

 
Dieter Weinand
 

Dieter Weinand
Dược phẩm

Erica Mann
 

Erica Mann
Chăm sóc Sức khỏe Người tiêu dùng

Liam Condon
 

Liam Condon
Khoa học Cây trồng

*

Chủ tịch Công đoàn

 

Là cơ quan quản lý của Tập đoàn Bayer, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bayer cam kết phục vụ cho các lợi ích của toàn công ty và đạt được sự tăng trưởng ổn định về Giá trị doanh nghiệp. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tiến sĩ Marijn Dekkers có nhiệm vụ điều phối các chính sách của Tập đoàn.

Những nhiệm vụ quan trọng nhất của Hội đồng Quản trị bao gồm xác định chiến lược cho công ty, hoạch định ngân sách và phân bổ nguồn lực công ty. Hội đồng Quản trị xuất bản các báo cáo hàng quý và báo cáo tài chính hằng năm cho Tập đoàn Bayer và chỉ định các vị trí nhân lực chủ chốt. Hội đồng Quản trị đồng thời đảm bảo rằng Hội đồng Kiểm soát được cập nhật thông tin về tất cả các vấn đề liên quan đến việc hoạch định chính sách, phát triển kinh doanh và quản lý rủi ro của Tập đoàn Bayer một cách thường xuyên, kịp thời và toàn diện

Các thành viên của Hội đồng Quản trị có nhiệm kỳ làm việc tối đa là 5 năm và có đủ điều kiện để được bổ nhiệm lại sau khi hoàn thành nhiệm kỳ trong công việc của họ.