Chính sách tuân thủ pháp luật

Hoạt động kinh doanh tuân thủ luật pháp và quy định của công ty

I. Chính sách tuân thủ pháp luật tạo nên nền tảng

Bayer hướng đến thành công dựa trên sáng tạo, chất lượng, uy tín và công bằng. Điều này có nghĩa là hoạt động phải tuân thủ các quy định của công ty cũng như của pháp luật. Chính sách tuân thủ pháp luật tạo nên nền tảng cho điều này. Chính sách này lưu ý một số nguyên tắc cũng như việc triển khai cụ thể.
 

II. Nguyên tắc

Tập đoàn Bayer tôn trọng luật pháp, bao gồm luật pháp quốc tế, và yêu cầu nhân viên và các đối tác kinh doanh thực hiện tương tự. Chính sách này sẽ liệt kê một số điểm chính đặc biệt phù hợp trong thực tế.
 

III. Áp dụng

 1. Cạnh tranh lành mạnh
  Bayer tuyệt đối cam kết với nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh, đặc biệt là, tuân thủ nghiêm ngặt quy định chống độc quyền.
 2. Liêm chính trong kinh doanh
  Tham nhũng sẽ không được tha thứ
 3. Nguyên tắc phát triển bền vững
  Bayer ý thức rõ trách nhiệm bảo vệ sức khỏe và môi trường,, cũng như đảm bảo an toàn cho con người.
 4. Tuân thủ thương mại quốc tế
  Tuân thủ luật thương mại quốc tế và luật của quốc gia sở tại.
 5. Đảm bảo cơ hội bình đẳng trong giao dịch cổ phiếu
  Từng nhân viên bắt buộc phải bảo mật bất cứ thông tin nội bộ nào có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty.
 6. Lưu trữ tài liệu phù hợp và báo cáo tài chính minh bạch
  Cung cấp một hệ thống kiểm soát nội bộ để đảm bảo việc lưu trữ tài liệu phù hợp. Việc kiểm soát phải được thiết lập nhằm đảm bảo mọi chi tiết liên quan phục vụ cho các giao dịch kế toán được lưu trữ đầy đủ và chính xác.
 7. Môi trường làm việc bình đẳng và tôn trọng
  Bayer mong muốn mọi nhân viên có thái độ cư xử thân thiện, khách quan, công bằng và tôn trọng đối với đồng nghiệp và đối tác. Mọi hình thức phân biệt đối xử hoặc quất rối tình dục đều không được tha thứ.
 8. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và tôn trọng sở hữu trí tuệ của người khác
  Các thông tin bảo mật của công ty không được tiết lộ cho đối tác hay công chúng. Tương tự, nhân viên cũng phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các công ty khác như vậy.
 9. Tách bạch lợi ích cá nhân và quyền lợi công ty
  Mọi nhân viên phải tách bạch lợi ích cá nhân với quyền lợi công ty. Các quyết định cá nhân và quan hệ công việc với đối tác cũng phải dựa trên tiêu chí khách quan.
 10. Hợp tác với cơ quan chức năng
  Công ty nỗ lực hợp tác với cơ quan chức năng và chính quyền. Mọi trao đổi thông tin với cơ quan chức năng phải chính xác và đầy đủ, trong sự cởi mở, kịp thời và dễ hiểu.

 

IV. Liên lạc về vấn đề tuân thủ pháp luật

Nếu muốn liên lạc với chúng tôi về các vấn đề tuân thủ pháp luật, xin vui lòng liên hệ bộ phận Pháp chế của công ty chúng tôi theo số điện thoại (+84 8) 3845 0828.
 
Quý vị cũng có thể báo cáo một vấn đề tuân thủ pháp luật hoặc vi phạm chính sách tập đoàn theo đường dây nóng của chúng tôi:

 
Điện thoại: 120 11527
Email: bayercompliance@expolink.co.uk
Web: www.expolink.co.uk/bayercompliance